ECHINOPS

Echinops growing in a garden in Pembrokeshire.

ECHINOPS

Echinops growing in a garden in Pembrokeshire.